ZADAJ PYTANIE
tel.: 75 646 02 22
jagniatkow@jagniatkow.org.pl
Społeczeństwo Oywatelskie- Aktywne Organziacje

OPIS PROJEKTU

Zadanie publiczne będzie trwać od 01 maja do 31 grudnia 2017r. jego głównym zadaniem będzie  zwiększenie wiedzy o ciałach konsultacyjno- doradczych, organizacjach pozarządowych, doradczych i strażniczych oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności wśród ich pracowników lub członków. W ramach projektu odbędzie się prezentacja organizacji pozarządowych i instytucji publicznych,        2 spotkania integracyjno- animacyjne środowisko działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz 3 szkolenia tematyczne. Pierwszym etapem ( okres maj-czerwiec) będzie przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców, grup inicjatywnych chcących założyć GRDPP lub inną oraz szkolenia dla członków już funkcjonujących rad oraz członków organizacji pozarządowych w zakresie komunikacji i promocji działań oraz aspektów prawnych funkcjonowania ciał konsultacyjno- doradczych. Następnie ( w czerwcu i grudniu) zostaną przeprowadzone spotkanie integracyjno- animacyjne przedstawicieli instytucji, organizacji, samorządu działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.. Na przełomie września i października zostanie przeprowadzone działanie o najszerszym zasięgu czyli prezentacja organizacji i instytucji działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego.

 

CELE PROJEKTU

 

a) Cel główny: 

Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Miasta Jelenia Góra i Powiatu Jeleniogórskiego w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

b). Cele szczegółowe:

1. Promocja działań trzeciego sektora i instytucji publicznych z obszaru Miasta Jelenia Góra i Powiatu Jeleniogórskiego wśród mieszkańców ww. obszaru poprzez organizację i przeprowadzenie prezentacji organizacji, instytucji i grup nieformalnych.

2. Podniesienie poziomu integracji i świadomości mieszkańców, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i formalnych oraz działaczy społecznych w zakresie funkcjonowania ciał doradczych (Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Młodzieży, Rad Seniorów, Rad ds. niepełnosprawnych). 

3. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców, członków ciał doradczych poprzez organizację i przeprowadzenie jednodniowych szkoleń tematycznych.”

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY 

a). Rezultaty twarde projektu:

- organizacja prezentacji organizacji, instytucji i grup nieformalnych, 1 , 

- uczestnictwo około 40stu organizacji, instytucji i  grup w prezentacji,

- uczestnictwo ok 500 mieszkańców obszaru Miasta Jelnia Góra i Powiatu Jeleniogórskiego, 

- przygotowanie 1 publikacji elektronicznej, 

- przeprowadzenie 3 szkoleń tematycznych, 

- uczestnictwo około 30 os. w szkoleniach, 

- przeprowadzenie 2 spotkań animacyjno- informacyjnych, 

- uczestnictwo ok. 100 os. w spotkaniach animacyjno- informacyjnych, 

 

b). Rezultaty jakościowe projektu:

- nabycie przez uczestników projektu wiedzy w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych i instytucji, jak również organizacji parasolowych i strażniczych

- wzajemne poznanie się oraz nawiązanie kontaktów między organizacjami pozarządowymi, ciałami doradczymi, mieszkańcami

- pozyskanie nowych członków lub wolontariuszy do organizacji pozarządowych spośród mieszkańców powiatu uczestniczących w zadaniu 

-integracja lokalnej społeczności z sektorem pozarządowym w Mieście i Powiecie Jeleniogórskiem

 

Proezentacje organzaicji pozarządowych 

 

 

 

 

Partnerzy
Fundacja Jagniątków 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl