Statut

STATUT
FUNDACJI „JAGNIĄTKÓW"
w Jeleniej Górze

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą Fundacja „JAGNIĄTKÓW" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§ 2
Fundacja „JAGNIĄTKÓW”, nazywana w dalszej części Fundacją, posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Jelenia Góra.

§ 4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5
Organem nadzorującym Fundację, ze względu na cel główny, jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 6
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§ 7
1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa.
2. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń,
a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji.

§ 8
Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja „JAGNIĄTKÓW”
w Jeleniej Górze".

§ 9
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10
Celem Fundacji jest:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3) działalność charytatywna,
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
6) ochrona i promocja zdrowia,
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
12) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
13) wypoczynek dzieci i młodzieży,
14) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
16) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
17) turystyka i krajoznawstwo,
18) porządek i bezpieczeństwo publiczne,
19) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
21) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
22) promocja i organizacja wolontariatu,
23) pomoc Polonii i Polakom za granicą,
24) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
25) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony  praw dziecka;
26) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
27) działalności na rzecz organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w zakresie określonym w pkt 1-26.

§ 11
1. Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo
lub finansowo):
a) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń, warsztatów, treningów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
b) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych, także w wersji elektronicznej,
c) podejmowanie przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne,
d) organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych,
e) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
f) organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
g) udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej, szczególnie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
h) realizacja programów informacyjnych służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, przedsiębiorczości, zapobiegania bezrobociu, instytucji demokracji, praw obywatelskich, a także propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy,
i) organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa
j) organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży lub dla dzieci i młodzieży z rejonów zagrożonych bezrobociem,
k) finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia,
l) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, przedszkoli, opieki nad dziećmi,
m) prowadzenie działalności, organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, antykorupcyjnych.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego
lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania
i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób
i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji publicznej.
6. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
Działalność nieodpłatna prowadzona będzie w obszarach:
a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c) działalność charytatywna,
d) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
f) ochrona i promocja zdrowia,
g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
h) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
i) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
j) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
k) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
l) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
m) wypoczynek dzieci i młodzieży,
n) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
o) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
p) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
q) turystyka i krajoznawstwo,
r) porządek i bezpieczeństwo publiczne,
s) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
t) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
u) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
v) promocja i organizacja wolontariatu,
w) pomoc Polonii i Polakom za granicą,
x) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
y) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony  praw dziecka;
z) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
aa) działalności na rzecz organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w zakresie określonym w pkt 1-26.
Działalność odpłatna prowadzona będzie w obszarach:
a) działalność wydawnicza,
b) działalność hotelowa,
c) działalność organizatorów turystyki,
d) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
e) informatyka,
f) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
g) działalność związana z organizacją targów i wystaw,
h) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
i) działalność związana ze sportem, pozostała,
j) działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
k) działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna,
l) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
m) pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem,
n) pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania.
7. Fundacja ma prawo zakładać inne fundacje lub spółdzielnie socjalne działające w obszarze pożytku publicznego.
8. Fundacja może prowadzić także działalność gospodarczą wspierającą realizację celów statutowych.
9. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem.

§ 12
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
- udzielać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie,
- przyznawać nagrody i stypendia
wspierające działalność osób prawnych oraz innych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.

§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji osób prawnych i innych nieposiadających osobowości prawnej,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw niematerialnych,
5) dochodów z operacji finansowych,
6) wpływów z odpłatnej działalności statutowej,
7) wpływów z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej,
8) dochodów z działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia.

§ 16
Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu spadku składa Zarząd z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 18
Fundacji nie wolno:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi",
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4) dokonywać zakupu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów, pracownicy oraz ich osoby, z którymi pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku powinowactwa w linii prostej, powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 19
1. Organami Fundacji są:
a) Rada,
b) Zarząd.
2. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS              za rok poprzedni.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
4. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactw
lub podległości służbowej.
5. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

RADA FUNDACJI

§ 20
1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 9 członków.
3. Skład Rady jest stały, za wyjątkiem:
1) rezygnacji członka złożonej na piśmie,
2) wpisania do rejestru skazanych w związku z popełnieniem przestępstwa z oskarżenia publicznego lub popełnieniem przestępstwa skarbowego,
3) jednogłośnego odwołania członka przez Radę z powodu nie pełnienia obowiązku członka przez okres dłuższy niż 1 rok,
4) jednogłośnego odwołania członka przez Radę z powodu istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
5) śmierci członka,
6) zawieszenia członkostwa na czas powołania członka Rady w skład Zarządu
lub nawiązania przez niego stosunku pracy z Fundacją.
4. Skład Rady może ulec poszerzeniu wyłącznie za zgodą wszystkich członków Rady.

§ 21
Do zadań Rady należy:
1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalaniu ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,
3) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych
i finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
5) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
6) nadzór nad działalnością Fundacji,
7) wyrażanie zgody na sprzedaż nieruchomości,
8) zmiana Statutu Fundacji,
9) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.


§ 22
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, po ustaniu członkostwa pierwszego Przewodniczącego ustanowionego mocą Statutu.
2. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje
i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 23
1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek jednego z Członków Rady lub Prezesa Zarządu. Powiadomienie może być dokonane przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
3. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile dalsze postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 24
1. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§ 25
Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


ZARZĄD FUNDACJI

§ 26
1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków powoływanych przez Radę na 3.letnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
3. Rada powołuje spośród członków Zarządu Prezesa.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
1) rezygnacji złożonej na piśmie,
2) śmierci,
3) wpisania do rejestru skazanych w związku z popełnieniem przestępstwa z oskarżenia publicznego lub popełnieniem przestępstwa skarbowego
4) odwołania przez Radę.
5. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:
a) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
b) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 1 rok,
d) nienależytego wypełniania funkcji członka,
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.


§ 27
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
3. Prezes z grona Zarządu może wyznaczyć jednego Wiceprezesa.
4. Fundację na zewnątrz reprezentuje samodzielnie Prezes lub Wiceprezes, w przypadku ustanowienia takiego stanowiska.

§ 28
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
3) uchwalanie regulaminów,
4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
8) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.

§ 29
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w postaci uchwał zwykłą większością głosów.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu. Powiadomienie może być dokonane przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

§ 30
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także na odległość przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
3. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, podpisany przez wszystkich obecnych Członków Zarządu. Protokół z posiedzenia podlega zatwierdzeniu na najbliższym kolejnym posiedzenia. W przypadku posiedzenia odbywanego za pośrednictwem nowoczesnych technologii protokół z takiego posiedzenia zatwierdza się na najbliższym zwyczajnym posiedzeniu.

§ 31
1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Fundacji składa jednoosobowo Prezes
lub Wiceprezes upoważniony na piśmie przez Prezesa.
2. W przypadku zbywania nieruchomości wymagana jest zgoda Rady w postaci uchwały.

§ 32
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub realizować zadania na podstawie umów cywilno-prawnych.
2. Zgoda Rady na zatrudnienie członków Zarządu wymagana jest wyłącznie w przypadku zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

§ 33
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE SIĘ Z INNĄ FUNDACJĄ
I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 34
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada większością 2/3 głosów.


§ 35
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 36
Decyzje w kwestii połączenia się z inną fundacją podejmuje Rada jednomyślnie.


§ 37
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.

§ 38
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 39
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz innych organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego.

Skontaktuj się z nami!
Jeżeli masz pytania, chcesz skorzystać z któregoś z naszych projektów lub potrzebujesz wsparcia. Napisz do nas.
Formularz kontaktowy
Przekaż 1,5% podatku.

Szanowni Państwo,
W związku z nadchodzącym okresem rozliczania zeznania podatkowego za 2022 r. prosimy o zwrócenie uwagi
na możliwość przekazania 1,5% swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji "Jagniątków".

Partnerzy:

AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logoToogether logoEphicient logo