Gimnazjum Krotoszyce - Rozwój Wiedza Aktywność

30.3.2023

Projekt pn. „Gimnazjum Krotoszyce - Rozwój Wiedza Aktywność” realizowany przez Fundację Jagniątków oraz Gminę Krotoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne.

Opis projektu:
Projekt ma za zadanie podwyższyć jakość nauczania i wyniki w Gimnazjum w Krotoszycach. Celem projektu jest: Podniesienie poziomu jakości edukacji oraz wyników w nauce Gimnazjum w Krotoszycach w okresie od 01.07.2017 do 31.06.2019r. Cel odpowiada zdiagnozowanym problemom i przyczynom. Przyczynami składającymi się na obecny niezadowalający stan to niepełne wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne,  utrudnienia komunik i finansowe w dostępie do zajęć dodatkowych i rozwijających. Uczestnikami projektu będą uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum w Krotoszycach obecnie liczącego 74 uczniów. Większość z nich (ok. 60%) to uczniowie dojeżdżający z miejscowości oddalonych do 10 km. Uczniowie pochodzą z rodzin objętych pomocą GOPS, PAH, 12tu z nich korzysta z dotowanych posiłków. Projekt zostanie objętych 85% uczniów gimnazjum. Uczniowie  w I półroczu 2017 r. osiągnęli średnią w wysokości 3,50. W ram. projektu zaplanowaliśmy szereg działań mających na celu wsparcie uczniów z dobrymi wynikami jak i niwelujących braki z poprzednich lat. I tak możemy rozróżnić następ. typyzajęć: zajęcia wyr. z matematyki, fizyki, chemii i geografii oraz języka angielskiego; zajęcia rozwijające z biologii, informatyki, języka niem., geografii oraz zajęcia dodatkowe z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych oraz rynku pracy i przedsiębiorczości. Ze względu na specyfikę środowiska wybrani uczniowie zostaną objęci wsparciem psychologiczno-pedagogicznym oraz poradnictwem i doradztwem zawodowym. W ramach projektu zostanie zapewniony również dowóz uczestników projektu oraz zakup wyposażenia pracowni językowych, matematyczno- przyrodniczych. Powyższe działania mają wpłynąć na podniesienie kompetencji  kluczowych uczniów oraz wzrost wyników nauczania i egzaminów zewnętrznych.  

Cele projektu:
I. Cel główny projektu: Podniesienie poziomu jakości edukacji oraz wyników w nauce Gimnazjum w Krotoszycach w okresie od 01.07.2017 do 31.06.2019r poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia rozwijające i wyrównawcze oraz doposażenie pracowni informatycznej i pracowni przedmiotowych.
II. Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji kluczowych wśród 36 uczniów (20 dziewcząt i 16 chłopców) Gimnazjum w Krotoszycach w okresie od 01.07.2017 do 31.06.2019r, poprzez realizację zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz psychologiczno- pedagogicznych.
2. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 2 nauczycieli (2 K) Gimnazjum w Krotoszycach w okresie od 01.07.2017 do 31.06.2019r, poprzez realizację studiów podyplomowych.
3. Podniesienie poziomu standardu wyposażenia dydaktycznego Gimnazjum w Krotoszycach służących prowadzeniu zajęć edukacyjnych w okresie od 01.07.2017 do 31.06.2019r, poprzez zakup nowych pomocy dydaktycznych.

Dokumenty do pobrania:

1. Deklraracja uczesntictwa dla ucznia.

2. Deklaracja uczestnictwa dla nauczyciela.

Skontaktuj się z nami!
Jeżeli masz pytania, chcesz skorzystać z któregoś z naszych projektów lub potrzebujesz wsparcia. Napisz do nas.
Formularz kontaktowy
Przekaż 1,5% podatku.

Szanowni Państwo,
W związku z nadchodzącym okresem rozliczania zeznania podatkowego za 2022 r. prosimy o zwrócenie uwagi
na możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji "Jagniątków".

Partnerzy:

AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logoToogether logoEphicient logo