Społeczeństwo Obywatelskie- Aktywne Organizacje

30.3.2023

Zadanie publiczne będzie trwać od 1 maja do 31 grudnia 2017r. jego głównym zadaniem będzie  zwiększenie wiedzy o ciałach konsultacyjno- doradczych, organizacjach pozarządowych, doradczych i strażniczych oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności wśród ich pracowników lub członków. W ramach projektu odbędzie się prezentacja organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, 2 spotkania integracyjno- animacyjne środowisko działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz 3 szkolenia tematyczne. Pierwszym etapem ( okres maj-czerwiec) będzie przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców, grup inicjatywnych chcących założyć GRDPP lub inną oraz szkolenia dla członków już funkcjonujących rad oraz członków organizacji pozarządowych w zakresie komunikacji i promocji działań oraz aspektów prawnych funkcjonowania ciał konsultacyjno- doradczych. Następnie ( w czerwcu i grudniu) zostaną przeprowadzone spotkanie integracyjno- animacyjne przedstawicieli instytucji, organizacji, samorządu działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.. Na przełomie września i października zostanie przeprowadzone działanie o najszerszym zasięgu czyli prezentacja organizacji i instytucji działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego.

CELE PROJEKTU

a) Cel główny: Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Miasta Jelenia Góra i Powiatu Jeleniogórskiego w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
b). Cele szczegółowe:

1. Promocja działań trzeciego sektora i instytucji publicznych z obszaru Miasta Jelenia Góra i Powiatu Jeleniogórskiego wśród mieszkańców ww. obszaru poprzez organizację i przeprowadzenie prezentacji organizacji, instytucji i grup nieformalnych.
2. Podniesienie poziomu integracji i świadomości mieszkańców, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i formalnych oraz działaczy społecznych w zakresie funkcjonowania ciał doradczych (Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Młodzieży, Rad Seniorów, Rad ds. niepełnosprawnych).
3. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców, członków ciał doradczych poprzez organizację i przeprowadzenie jednodniowych szkoleń tematycznych.”

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

a). Rezultaty twarde projektu:- organizacja prezentacji organizacji, instytucji i grup nieformalnych, 1 , - uczestnictwo około 40stu organizacji, instytucji i  grup w prezentacji,- uczestnictwo ok 500 mieszkańców obszaru Miasta Jelnia Góra i Powiatu Jeleniogórskiego, - przygotowanie 1 publikacji elektronicznej, - przeprowadzenie 3 szkoleń tematycznych, - uczestnictwo około 30 os. w szkoleniach, - przeprowadzenie 2 spotkań animacyjno- informacyjnych, - uczestnictwo ok. 100 os. w spotkaniach animacyjno- informacyjnych,  

b). Rezultaty jakościowe projektu:- nabycie przez uczestników projektu wiedzy w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych i instytucji, jak również organizacji parasolowych i strażniczych- wzajemne poznanie się oraz nawiązanie kontaktów między organizacjami pozarządowymi, ciałami doradczymi, mieszkańcami- pozyskanie nowych członków lub wolontariuszy do organizacji pozarządowych spośród mieszkańców powiatu uczestniczących w zadaniu -integracja lokalnej społeczności z sektorem pozarządowym w Mieście i Powiecie Jeleniogórskiem

Skontaktuj się z nami!
Jeżeli masz pytania, chcesz skorzystać z któregoś z naszych projektów lub potrzebujesz wsparcia. Napisz do nas.
Formularz kontaktowy
Przekaż 1,5% podatku.

Szanowni Państwo,
W związku z nadchodzącym okresem rozliczania zeznania podatkowego za 2022 r. prosimy o zwrócenie uwagi
na możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji "Jagniątków".

Partnerzy:

AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logoToogether logoEphicient logo