Szkoła Podstawowa w Kościelcu RAPI -Regionalnie Aktywnie Poznawczo Innowacyjnie

30.3.2023

Szkoła Podstawowa w Kościelcu RAPI -Regionalnie Aktywnie Poznawczo Innowacyjnie

Projekt pn. „Szkoła Podstawowa w Kościelcu RAPI -Regionalnie Aktywnie Poznawczo Innowacyjnie” realizowany przez Fundację Jagniątków oraz Gminę Krotoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne.

Opis projektu:Projekt ma za zadanie podw.jakość nauczania i wyniki w SP w Koscielcu. Cel odpowiada zdiag probl i przycz. Przycz składsię na obecny niezadow stan to niepełne wyp. placówki w pom. dydak, brak merytor. wsparcia uczniów w domu ze względu na niski poziom wykszt.rodziców, utrudnienia komunik i finans.w dostępie do zajęć dodatkowych i rozwijających. Uczestn.projektu będą uczniowie i nauczyciele SP w Koscielcu obecnie liczącej liczy 106 uczennic/niów . Większość z nich (ok. 70%) to uczniowie doj. z miejs. oddal. do 10 km. Ucz. pochodzą z rodzin objętych pomocą GOPS, PAH. Spraw kompetencji dla klas szóstych w roku szkolnym 2015/2016 (ostatni sprawdzian) - pozwolił osiągnąć stan 3, czyli niżej średniej w kraju i w woj.. W ram. projektu zapl szereg działań mających na celu wsparcie uczniów z dobrymi wynikami jak i niwel. braki z poprz. lat. I tak możemy rozróżnić następ. typy zajęć: zajecia wyrównawcze, rowijające, doda. oraz wyjazdy , studia podyplomowe, dowozy. Ze względu na specyfikę środ. wybrani ucz zostaną objęci wsparciem psych-pedag oraz poradnictwem i doradztwem zaw.. W ramach projektu zostanie zapew. również dowóz uczes projektu oraz zakup pomocy . Powyższe działania mają wpłynąć na podnies. kompet. kluczowych uczniów oraz wzrost wyników nauczania i egz zew . Ze względu na spec. potrz. i wymag.wszyst. zajęcia bedą realziowane zgodnie z zasadami wyzn. w Rozp. Min. Ed. Nar. z dnia 30 kwietnia2013 r. w sprawie zasad udz.i org. pomocy psych-pedag. w publ. przed., szkoł.i plac. Reali projektu będzie zgoda z zasadą zrówn. rozwoju co oznacza, ze zasp. potrzeb uczestników projektu będzie uwzględniał uwarunkowania środ. Zaplan w projekcie działania nie narusz. zasad zrówn.o a wręcz wzmacniają i wyjaśniają tą zasadę. Podczas zajęć z geografii, biologii, fizyki i pozost. zasada zrów.o rozwoju zostanie schara.. Zapl działania: z są zgodne z zasadą zrówn. rozwoju pon. pod. wiedzę i umiej uczes. projektu , nie ingerują w środowisko naturalne.

Cele projektu:

I. Cel główny projektu: Wzrost kompetencji 59 uczniów (25 dziewczynek i 34 chłopców) w wieku szkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych oraz 2 nauczycieli (2 kobiet) ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej o zajecia rozwijające i wyrównawcze, podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli a tkaże wyposazenie pracowni informatycznej oraz pracowni przedmiotowych w okresie od 01.06.2018r. do 30.06.2020r.II.Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji kluczowych wśród 60 uczniów (26 dziewcząt i 34 chłopców) Szkoły Podstaowej w Kościelcu w okresie od01.08.2018 do 31.06.2020r, poprzez realizację zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz psychologiczno- pedagogicznych.
2. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 2 nauczycieli (2 K) Szkoły Podstawowej w Krotoszycech w okresie od od 01.08.2018 do 31.06.2020r, poprzez realizacjęstudiów podyplomowych.
3. Podniesienie poziomu standardu wyposażenia dydaktycznego Skoły Podstawowej w Kościelcu służących prowadzeniu zajęć edukacyjnych w okresie od 01.08.2018 do 31.06.2020r, poprzez zakup nowych pomocy dydaktycznych. 4. Zmniejszenie barier komunikacyjnych uczniów z SP w Koscielcu od 01.08.2018 do 31.06.2020r poprzez odwozu uczniów po zakończeniuz ajęć dodatkowych.Uczestnicy projektu:Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WD 2014-2020 uczestnikami projektu będą:
1. Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek (w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla
dorosłych) w wieku adekwatnym (+/- 1 rok do klasy, w której uczeń odbywa naukę);
2. Szkoła Podstawowa w Koscielcu
3. Nauczyciele placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa w Koscielcu )
Szkoła Podstawowa w Koscielcu obecnie liczy 106 uczennic/niów . Większość z nich (ok. 70%) to uczniowie dojeżdżający z miejscowości oddalonych do 10 km. Uczniowie pochodzą z rodzin objętych pomocą GOPS, PAH, 13tu z nich korzysta z dotowanych posiłków. Sprawdzian kompetencji dla klas szóstych w roku szkolnym 2015/2016 (ostatni sprawdzian) - pozwolił osiągnąć stan 3, czyli niżej średniej w kraju i w województwie. Grupę docelową projektu stanowi 62 osoby (K28 M34) w wieku szkolnym (uczniowie) i produkcyjnym (nauczyciele), zamieszkałych na terenie powiatu legnickiego, gmina Krotoszyce. Uczniowie to osoby w wieku 9-15 lat,których można podzielić na kilka grup: uczniowie z problemami w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności 26 os, uczniowie z problemami psychologiczno- pedagogicznymi 35 os oraz uczniowie uzdolnieni 20. Projekt zakłada wsparcie wszystkich ww. grup uczniów. Członkowie ww. grupy są mieszkańcami obszarów wiejskich o utrudnionym dostępie do wysokiej jakości edukacji oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych będa to uczniowie z klas IV-VIII. Nauczyciele to osoby w wieku produkcyjnym w wieku do 67 roku życia. Posiadający wyższe wykształcenie, uczący jednego lu dwuch przedmiotów zagrożeni redukcja etatu lub utratą zatrudnienia ze względu na niepełny wymiar czasu pracy (2 os). Grupa docelowa wybrana przez wnioskodawcę jest zgodna z Regulaminem konkursu oraz zapisami Osi priorytetowej 10 RPO WD. Dokumenty projketowe:Deklaracja uczestnictwa nauczycielDeklaracja uczestnictwa uczeń  Harmonogramy realziacji form wsparcia:

1. Harmonogram na rok 2019/2020 (AKTUALNY)

2. Harmonogram na rok 2018/2019 (NIEAKTUALNY)

Skontaktuj się z nami!
Jeżeli masz pytania, chcesz skorzystać z któregoś z naszych projektów lub potrzebujesz wsparcia. Napisz do nas.
Formularz kontaktowy
Przekaż 1,5% podatku.

Szanowni Państwo,
W związku z nadchodzącym okresem rozliczania zeznania podatkowego za 2022 r. prosimy o zwrócenie uwagi
na możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji "Jagniątków".

Partnerzy:

AriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logoToogether logoEphicient logo